Privacyverklaring

Int. Transportbedrijf Nillezen BV neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van het Handboek Privacy en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht worden. Int. Transportbedrijf Nillezen BV kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Daarnaast is Int. Transportbedrijf Nillezen BV niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en hoe genaamd ook, die geleden wordt door welke persoon dan ook als gevolg van enig gebruik van dit document door die persoon of door een andere persoon.

Int. Transportbedrijf Nillezen BV geeft in deze privacyverklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Wij voeren voor een grote verscheidenheid aan klanten internationale bulk- en tanktransporten uit door geheel Europa. Wij streven er daarbij naar om een verlengstuk van onze klanten te zijn. Onze missie is 100% service bieden aan onze klanten, een flexibele instelling, marktconforme tarieven en altijd doen wat je beloofd. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/ werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitantengegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is: Int. Transportbedrijf Nillezen BV, Stationsweg 1, 5441 AG Oeffelt.

Verwerking persoonsgegevens

Int. Transportbedrijf Nillezen BV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar logistieke diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via email info@nillezen.nl.

Klanten en leveranciers

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens

  • Bedrijfsgegevens
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer zakelijk
  • Emailadres zakelijk

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers.
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Toegang bedrijfsterrein en pand

Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken.

Sollicitanten

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.
Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beƫindiging van de sollicitatieprocedure.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

  • Alle personen, die namens Int. Transportbedrijf Nillezen BV, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren op al onze ICT systemen een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
  • Wij maken een back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten

Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook heeft u recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes.
U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals bovenstaand is vermeld. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).

Worden persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU

Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

« Terug naar de homepage